DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE
DE BRUSSELSE REGULATOR VOOR ENERGIE

BRUGEL, de Brusselse regulator voor energie

BRUGEL is de Brusselse regulator voor de gas- en elektriciteitsmarkt..

Wettelijke basis

De elektriciteitsmarkt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wordt geregeld door de ordonnantie van 19 juli 2001, gewoonlijk genoemd "de elektriciteitsordonnantie".

Om de vrijmaking van de markt op 1 januari 2007 voor te bereiden, heeft de gewestelijke Regering op 14 december 2006 een ordonnantie uitgevaardigd tot wijziging van “de elektriciteitsordonnantie”. De wijzigende ordonnantie van 14 december 2006 bevat een hoofdstuk VIbis waarvan de titel luidt “Reguleringsautoriteit”. Dit hoofdstuk bevat een artikel 56 dat in “de elektriciteitsordonnantie “ een artikel 30bis § 1 invoegt waarbij BRUGEL wordt opgericht.

Op 20 juli 2011 werd een nieuwe ordonnantie uitgevaardigd tot wijziging van "de elektriciteitsordonnantie” om met name het “Derde Pakket energie”, dat op 13 juni 2009 werd aangenomen door de Europese Unie, om te zetten in de Brusselse wetgeving. De ordonnantie van 20 juli 2011 heeft onder andere een Geschillendienst opgericht binnen BRUGEL voor het behandelen van klachten die onder de gewestelijke bevoegdheid vallen, heeft de procedure herzien betreffende de gewestelijke bescherming van de gas- en elektriciteitsverbruikers en heeft de opdrachten van BRUGEL opnieuw gepreciseerd.

Algemene opdracht

BRUGEL wordt bekleed met een opdracht tot verlening van advies aan de overheid over de organisatie en de werking van de gewestelijke energiemarkt enerzijds, en met een algemene opdracht van toezicht op en controle van de toepassing van de hiermee verband houdende ordonnanties en besluiten anderzijds. Voor een volledige lijst van de opdrachten van de regulator, dient verwezen te worden naar “de elektriciteitsordonnantie”.

BRUGEL heeft ook op strategische wijze haar engagementen bepaald met betrekking tot een efficiënte werking van de markt, een intelligent net en een waakzame bescherming van de verbruiker.

Bevoegdheden

zie: regulatoren

Samenstelling

BRUGEL is onafhankelijk van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering.

BRUGEL bestaat uit twee entiteiten:

  • een raad van bestuur die bestaat uit een voorzitter en vier bestuurders, benoemd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering voor een mandaat van 5 jaar, eenmaal hernieuwbaar. Twee commissarissen, aangewezen door de Regering, nemen als waarnemers zonder stemrecht deel aan de vergaderingen van de raad van bestuur. De raad van bestuur oefent het het hiërarchisch gezag uit over de opdrachthouders.
  • opdrachthouders. De Regering stelt het aantal opdrachthouders vast die de ploeg van BRUGEL vormen.

Organisatie

Overeenkomstig artikel 30sexies van « de elektriciteitsordonnantie», heeft BRUGEL een huishoudelijk reglement (HR) opgesteld. Dit reglement bevat bepalingen betreffende de werking van de raad van bestuur, het opstellen door BRUGEL van diverse documenten, de interne procedures die van toepassing zijn, en het dagelijks en operationeel beheer van BRUGEL. In dit reglement wordt ook de samenstelling en de werkingswijze van de geschillendienst geregeld.

Meerdere besluiten van administratieve aard betreffende de organisatie en de werking van BRUGEL werden uitgevaardigd door de Brusselse Hoofdstedelijke Regering in uitvoering van « de elektriciteitsordonnantie ». U kan de lijst van deze besluiten vinden in de tabel hieronder.

Beschrijving

Datum van aanneming

Datum van publicatie

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van een bestuurder-voorzitter van BRUGEL

20/03/2014

23/04/2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering tot wijziging van het besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering van 10 april 2008 houdende bepaling van het aantal opdrachthouders naar de BRUGEL.

09/01/2014

22/01/2014

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanwijzing van Carine Stassen als opdrachthouder voor de functie van sociaal adviseur bij BRUGEL

02/05/2013

22/05/2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering waarbij ontslag wordt verleend aan de heer Philippe Devuyst uit zijn functie van bestuurder van BRUGEL, en waarbij de heer Henri Autrique benoemd wordt tot bestuurder van BRUGEL voor een hernieuwbare termijn van 5 jaar, met ingang van 28 maart 2013

28/02/2013

26/03/2013

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de aanstelling van twee Regeringscommissarissen bij BRUGEL

19/07/2012

04/09/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL (hernieuwing van het mandaat van Pascal Misselyn)

28/06/2012

24/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL (hernieuwing van het mandaat van Jan De Keye)

28/06/2012

24/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL (hernieuwing van het mandaat van Marc Deprez)

28/06/2012

24/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende de hernieuwing van de mandaten van de bestuurders van BRUGEL (hernieuwing van het mandaat van Marie-Pierre Fauconnier).
Mevrouw M.P. Fauconnier heeft ontslag genomen uit haar mandaat van voorzitter/bestuurderr van BRUGEL met ingang van 01/09/ 2013

2806/2012

02/08/2012

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanduiding van Jérémie Van Den Abeele als opdrachthouder voor de functie van adviseur “leveranciers” bij BRUGEL met terugwerkende kracht tot 1 september 2010

24/09/2010

16/06/2011

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende aanwijzing van de opdrachthouders bij BRUGEL

24/09/2009

01/02/2010

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende bepaling van het aantal opdrachthouders bij BRUGEL

10/04/2008

16/05/2008

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende goedkeuring van het huishoudelijk reglement van de Reguleringscommissie voor energie in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

17/04/2008

16/05/2008

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende delegatie van bevoegdheden aan de leidinggevende ambtenaren van het Brussels Instituut voor Milieubeheer en aan de reguleringscommissie voor Energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest inzake de begroting en het individuele personeelsbeheer

06/03/2008

07/04/2008

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de voorzitter van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Benoeming van Marie-Pierre Fauconnier).
Mevrouw M.P. Fauconnier heeft ontslag genomen uit haar mandaat van voorzitter/bestuurderr van BRUGEL met ingang van 01/09/ 2013

13/09/2007

24/09/2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Benoeming van de heer Marc Deprez)

13/09/2007

24/09/2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Benoeming van de heer Jan De Keye)

13/09/2007

24/09/2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende benoeming van de bestuurders van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest (Benoeming van de heer Pascal Misselyn)

13/09/2007

24/09/2007

Besluit van de Brusselse Hoofdstedelijke Regering houdende vaststelling van de voorwaarden tot aanstelling en van ontslag van de leden van de Reguleringscommissie voor energie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en hun statuut

03/05/2007

21/05/2007